B.2 Príjem: Tvorba archívneho informačného balíka (AIP)

B.2.1 Úložisko musí mať pre každý archívny informačný balík (AIP) alebo pre každú triedu balíkov AIP, ktoré úložisko uchováva, priradenú definíciu, ktorá je vhodná na analýzu tohto balíka AIP a vyhovuje potrebám dlhodobého uchovávania.

Je to nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby sa archívny informačný balík (AIP) a k nemu priradená definícia, vrátane príslušných informácií o balení, vždy dal v archíve nájsť, spracovať a spravovať.

B.2.1.1 Úložisko musí byť schopné určiť, ktorá definícia sa vzťahuje na ktorý archívny balík (AIP).

Je to nevyhnutné na zabezpečenie používania správnej definície pri analýze a interpretácii balíka AIP.

B.2.1.2 Úložisko musí mať definíciu každého balíka archívnych informácií, ktorá je vhodná pre dlhodobé uchovávanie, ktorá umožňuje identifikáciu a analýzu všetkých požadovaných komponentov v rámci tohto balíka AIP

Je to nevyhnutné na výslovné preukázanie toho, že balíky AIP sú vhodné na zamýšľaný účel.

B.2.2 Úložisko musí mať popisovať spôsob, ako sa z vkladných informačných balíkov (SIP) robia archívne informačné balíky (AIP)

Táto podmienka je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby balíky AIP primerane obsahovali informácie z balíkov SIP.

ikona word  Príručka pre vkladateľa (.doc, 856 kB)

B.2.3 Úložisko musí zdokumentovať, čo sa stalo so všetkými vkladnými informačnými balíkmi (SIP).

Musia byť dodržané nasledujúce aspekty

B.2.3.1 Ak nie je balík SIP začlenený do balíka AIP alebo ak je skartovaný, musí úložisko postupovať podľa daných postupov a musí uviesť, prečo nebol balík SIP začlenený alebo prečo bol skartovaný

Je to dôležité preto, aby bola zabezpečená manipulácia s balíkom SIP, a aby sa zabránilo jeho náhodnej strate

B.2.4 Úložisko musí mať a používať konvenciu, podľa ktorej priraďuje všetkým archívnym informačným balíkom AIP trvalé a jedinečné identifikátory

Musia sa skontrolovať nasledujúce aspekty:

B.2.4.1 Úložisko musí jednoznačne identifikovať každý balík AIP v úložisku - úložisko musí mať jedinečné identifikátory, - úložisko musí prideliť a udržiavať trvalé identifikátory balíkov AIP a ich súčastí tak, aby tieto identifikátory boli v rámci úložiska jedinečné, - všetky postupy používané pri zmenách týchto identifikátorov musia byť opísané v dokumentácii, - úložisko musí byť schopné poskytnúť úplný zoznam všetkých týchto identifikátorov a robiť náhodné kontroly duplicít, - systém identifikátorov musí byť dostatočný na to, aby vyhovel aktuálnym a predpokladaným budúcim požiadavkám úložiska, pokiaľ ide o počet objektov.

B.2.4.2 Úložisko musí mať systém spoľahlivých služieb spájania a rozlišovania, aby sa dal nájsť jednoznačne identifikovaný objekt, a to bez ohľadu na jeho fyzické umiestnenie

Je to nevyhnutné preto, aby sa dali priebežne vystopovať aktivity súvisiace s balíkom AIP, a to aj po zmenách systému a zmenách uskladnenia.

B.2.5 Úložisko musí mať prístup k nástrojom a zdrojom, ktoré sú potrebné na to, aby úložisko mohlo poskytovať autoritatívne informácie o zobrazení pre všetky digitálne objekty, ktoré obsahuje

ikona word  Príručka pre vkladateľa (.doc, 856 kB)

ikona word  Generická dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu (.doc, 688 kB)

ikona word  Určené spoločenstvo CDA (.doc, 603 kB)

Musia sa skontrolovať nasledujúce aspekty:

B.2.5.1 Úložisko musí mať nástroje alebo metódy na identifikáciu typu súboru všetkých predložených dátových objektov

B.2.5.2 Úložisko musí mať nástroje a metódy, ktoré sú potrebné na určenie toho, ktoré informácie o zobrazení sú potrebné na to, aby bol každý dátový objekt zrozumiteľný pre určené spoločenstvo.

B.2.5.3 Úložisko musí mať prístup k potrebným informáciám o zobrazení

B.2.5.4 Úložisko musí mať nástroje a metódy, ktoré zabezpečia, aby boli požadované informácie o zobrazení natrvalo spojené s príslušnými dátovými objektmi

B.2.6 Úložisko musí mať zdokumentované postupy na získanie informácií o opise uchovávania (PDI) pre svoje informácie o obsahu a musí tieto informácie získavať podľa týchto postupov.

ikona word  Príručka pre vkladateľa (.doc, 856 kB)

ikona word  Inicializácia služieb CDA pre nového vkladateľa (.doc, 636 kB)

ikona word  Určené spoločenstvo CDA (.doc, 603 kB)

Musia sa skontrolovať nasledujúce aspekty:

B.2.6.1 Úložisko musí mať zdokumentované postupy na získanie informácií o opise uchovávania (PDI)

B.2.6.2 Úložisko musí vykonávať tieto zdokumentované postupy na získanie informácií o opise uchovávania (PDI)

B.2.6.3 Úložisko musí zabezpečiť, aby boli informácie o opise uchovávania (PDI) neustále spojené s príslušnými informáciami o obsahu

B.2.7 Úložisko zabezpečí, aby boli informácie o obsahu archívnych informačných balíkov (AIP) pre určené spoločenstvo v čase tvorby balíka AIP zrozumiteľné

ikona word  Určené spoločenstvo CDA (.doc, 603 kB)

Musia sa skontrolovať nasledujúce aspekty:

B.2.7.1 Úložisko musí mať zdokumentovaný postup testovania zrozumiteľnosti informácií o obsahu balíkov AIP pre príslušné určené spoločenstvo v čase vytvárania týchto informácií o obsahu

B.2.7.2 Úložisko musí vykonávať proces testovania pre každú triedu informácií o obsahu balíkov AIP

B.2.7.3 Ak informácie o obsahu balíkov AIP neprejdú týmto testom zrozumiteľnosti, potom musí úložisko tieto informácie zmeniť tak, aby dosiahli požadovanú úroveň zrozumiteľnosti

B.2.8 Úložisko musí overiť úplnosť a správnosť každého archívneho informačného balíka (AIP) v čase jeho vytvorenia

Tento aspekt je nevyhnutný na zabezpečenie dlhodobého udržiavania toho, čo sa udržiavať má, a aby sa to dalo vystopovať k informáciám, ktoré poskytli producenti.

ikona word  Tvorba SIP balíka (.doc, 856 kB)

B.2.9 Úložisko poskytne nezávislý mechanizmus na kontrolu informačnej integrity zbierok

Je to nevyhnuté, aby sa umožnil audit informačnej integrity zbierok

ikona word  Príručka pre vkladateľa (.doc, 856 kB)

B.2.10 Úložisko by malo mať aktuálne záznamy o aktivitách a administratívnych postupoch, ktoré sú relevantné pre tvorbu archívnych informačných balíkov (AIP)

Je to nevyhnuté, aby sa v zázname nevynechalo nič relevantné, čo by mohlo byť potrebné na poskytnutie nezávislého prostriedku na overenie toho, či boli všetky balíky AIP vytvorené správne podľa zdokumentovaných postupov.

ikona word  Normy (.docx, 528 kB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer