CDA ako dôveryhodný archív, deklaruje bez ohľadu na veľkosť, rozsah a povahu programu dlhodobého uchovávania explicitné, hmatateľné a dlhodobé záväzky v oblasti dodržiavania platných noriem a postupov.

A.1.1 Úložisko musí mať vyhlásenie o poslaní, ktoré odráža záväzok uchovávať, dlhodobo udržiavať a spravovať digitálne informácie a sprístupňovať ich.

Táto podmienka je nevyhnutná na zabezpečenie záväzkov uchovávania, udržiavania a spravovania digitálnych informácií a sprístupňovania ich na najvyššej administratívnej úrovni.

ikona word  Poslanie CDA (.doc, 630 kB)

ikona word  Určené spoločenstvo CDA (.doc, 603 kB)

ikona word  Legislatívny rámec CDA (.doc 565 kB)

ikona word  Štatút CDA (.doc, 606 kB)

A.1.2 Úložisko musí mať strategický plán uchovávania, ktorý definuje prístup úložiska k dlhodobej podpore svojho poslania.

Táto podmienka je nevyhnutná na to, aby sa pomohlo úložisku robiť administratívne rozhodnutia, definovať politiky a prideľovať zdroje, aby dokázalo úspešne uchovávať vlastný obsah. Vkladatelia (PFI, producent alebo poskytovateľ obsahu) a Centrálny dátový archív ako zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú riadiť Generickou dohodou o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA.  

ikona word  Generická dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu (.doc, 688 kB)

A.1.2.1 Úložisko musí mať primeraný plán následnosti, havarijné plány alebo podmienené zmluvy pre prípad ukončenia prevádzky úložiska alebo podstatnej zmeny rozsahu prevádzky vládnej alebo vládou financovanej inštitúcie.

Je to nevyhnutné preto, aby sa uchoval informačný obsah zverený úložisku jeho prenesením k inému správcovi v prípade ukončenia prevádzky úložiska.

A.1.2.2 Úložisko musí sledovať svoje organizačné prostredie, s cieľom určiť, kedy má vykonať svoj plán následnosti, havarijné plány a podmienené zmluvy

Je to nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby úložisko dokázalo rozpoznať, kedy je potrebné tieto plány uskutočniť.

A.1.3 Úložisko musí mať politiku zberu alebo iný dokument, v ktorom sa uvádza, aký typ informácií bude uchovávať, zachovávať, spravovať a sprístupňovať.

Táto podmienka je nevyhnutná preto, aby malo úložisko usmernenie týkajúce sa získavania digitálneho obsahu, ktorý bude uchovávať, zachovávať, spravovať a sprístupňovať.

ikona word  Politika zberu údajov (.doc 656 kB)

ikona word  Politika sprístupňovania (.doc 606 kB)  

ikona word  Politika uchovávania údajov (.doc 673 kB)

ikona word  Poslanie CDA (.doc, 630 kB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer