Projekt CDA

Informačná tabuľa

Do roku 2012 neexistovala spoľahlivá, primeraná a trvale udržateľná infraštruktúra na dlhodobú archiváciu. Zmena nastala v podobe výstupov digitalizačných procesov a digitalizačných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), ktoré pokrývajú cca. 3,5 mil. kultúrnych objektov. Aktuálne podmienky správy digitálnych kultúrnych objektov – na centrálnej i na inštitucionálnej úrovni rezortu MK SR a medzirezortne – charakterizujú nevyhovujúce a nedostatočné parametre technického vybavenia, nízka úroveň interoperability, štandardizácie, bezpečnosti a jednotného metodického riadenia príslušných pracovných postupov. Fragmentované úložiská údajov, ktoré sú súčasťou informatizačných projektov jednotlivých Pamäťových a fondových inštitúcií (PFI) z uplynulých rokov (KIS3G, CEDVU, CEMUZ a pod.), sú zastarané, výkonovo poddimenzované a kapacitne nedostatočné. Východiskovou situáciou pre investičný národný projekt č. 8 – Centrálny dátový archív (CDA) je absencia dôveryhodného dátového úložiska pre nabiehajúce a pripravované digitalizačné projekty a funkčného riešenia komplexného a spoľahlivého zálohovania programových systémov a údajov. Absencia CDA je kritickým a aktuálnym problémom OPIS PO2.   Na základe písomného vyzvania Ministerstva kultúry SR (OPIS-2011/2.1/08/NP) z 1. júla 2011 predložila Univerzitná knižnica v Bratislave 30. novembra 2011 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, a to ako oprávnený žiadateľ realizácie investičného národného projektu č. 8 – Centrálny dátový archív (CDA), ktorý je zahrnutý v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 – rozvoj Pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS PO2).   Cieľom projektu OPIS PO2 č. 8 – CDA je vybudovať komplexný integrovaný systém dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, jeho získavania, spracovania, ochrany a využitia. V rámci projektu sa vybuduje centrálny dátový archív, ktorý musí v zmysle predpísaných štandardov zabezpečiť uloženie kópií digitálnych objektov v najmenej dvoch geograficky oddelených lokalitách vzdialených minimálne 50 km. Lokality budú vybavené príslušným hardvérovým i softvérovým vybavením a prostredníctvom dátových telekomunikačných sietí budú vzájomne prepojené. Súčasťou dátového archívu bude aj pasívny sklad pamäťových médií (terciárna lokalita), ktorý bude umiestnený v objekte Univerzitnej knižnice v Bratislave.   Primárne ciele projektu – záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, realizovanie webharvestingu a webarchivingu – súčasne vytvárajú bázu pre systematickú podporu fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva, ktoré budú v rámci digitalizačných projektov a kampaní riešiť príslušné PFI. Hlavným cieľom bude vybudovanie dátových úložísk v stanovených lokalitách spĺňajúcich všetky definované parametre, ukazovatele, kritériá a štandardy stanovené projektom CDA.   Celková maximálna indikatívna čiastka, ktorá je vyčlenená pre projekt CDA, predstavuje 33 193 918 € vrátane DPH (75,31 % zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja, 13,29 % zdroj štátny rozpočet, 11,40 % zdroj štátny rozpočet pre financovanie princípu pro-rata).   Dňa 13. marca 2012 sa uzatvorila Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorého sa projekt CDA posunul do realizačnej fázy. Celková hodnota predmetu zmluvy predstavuje čiastku 33 184 470,48 €.

1. Digitalizacia dokumentov 2. Archív 3. Archívny 4. Archivovanie 5. Archive 6. Archivácia 7. Archívy 8. Dôveryhodné dátové úložisko 9. opis 10. OPIS 11. Zálohovanie 12. Dlhodobé uchovávanie dokumentov 13. Digitálny obsah 14. Digitalizácia 15. Ochrana dokumentov 16. Sprístupňovanie dokumentov 17. Pamäťové inštitúcie 18. Fondy 19. PFI 20. Pamäťové a fondové inštitúcie 21. Projekt CDA 22. CDA 23. centrálny dátový archív 24. dátový archív 25. repozitár 26. úložisko 27. Uchovávanie a ochrana digitálneho obsahu, jeho získavanie, spracovanie a využitie 28. digitálne dokumenty 29. archivácia digitálneho obsahu 30. interoperabilita 31. integrácia

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer