Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Číslo zmluvy: MK-40/2012-M

Dodávateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave

                   Michalská 1, 814 17 Bratislava                     

                   Slovenská republika                     

                    IČO: 00164631

Odberateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky                     

                  Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1                     

                  Slovenská republika                     

                  IČO: 00151513  

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť (vrátane DPH): 33 184 470,48 €

Dátum uzatvorenia zmluvy: 13. marec 2012

Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy (ak sa súhlas v zmysle osobitného zákona vyžaduje): - nerelevantné, súhlas sa nevyžaduje

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy (ak je iný ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia registri): - nerelevantné, zmluva nadobúda účinnosť deň po dni zverejnenia

Dátum skončenia platnosti zmluvy (ak je uzatvorená na dobu určitú): Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

Základná zmluva a jednotlivé dodatky k nej
ikona pdf  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (.pdf, 520 kB)
ikona pdf  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (.pdf, 12,8 MB)
ikona pdf  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (.pdf, 1,2 MB)
ikona pdf  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (.pdf, 14,2 MB)
ikona pdf  Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (.pdf, 412 kB)
 

Realizačná zmluva  

ikona pdf  Realizačná zmluva (.pdf, 724 kB)

ikona pdf  Rámcová dohoda (.pdf, 2 587 kB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer