Ing. Milan Rakús, Ing. Juraj Strnisko – Stav a perspektívy rozvoja Centrálneho dátového archívu - Centrálny dátový archív je výsledkom riešenia rovnomenného národného projektu číslo 8 Centrálny dátový archív, ktorý realizovala v rokoch 2011 – 2014 Univerzitná knižnica v Bratislave v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti prioritnej osi 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Centrálny dátový archív má za sebou takmer štyri roky prevádzky (2015 – 2018). Príspevok je zameraný na opis súčasného stavu budovania Centrálneho dátového archívu a možné perspektívy jeho ďalšieho rozvoja v nasledujúcich rokoch.

Mgr. Zuzana Kvašová – Stav dlouhodobé archivace v NK ČR - Příspěvek se týká otázek dlouhodobé archivace digitálních dokumentů v NK ČR, aktuálního stavu standardizace a procesů ukládání do dlouhodobého úložiště. NK ČR pokračuje ve vydávání standardů pro nové typy dokumentů s přesahem samotné digitalizace probíhající v této instituci a pro potřeby praktické implementace doporučuje archivační formáty a validační nástroje, vytváří metodiky a vyvíjí vlastní komplexní validační nástroj. Příspěvek rovněž představí Koncepci rozvoje knihoven v oblasti dlouhodobé archivace, zejména s ohledem na legislativu a úpravy statutárních dokumentů.

dr inż. Piotr Pałka – Dlhodobé digitálne uchovávanie v Poľsku: skúsenosti dizajnérov CREDO (eng) - Long-term digital preservation is the process of maintaining digital objects through time, ensuring continued access to the objects. The CREDO project, the framework for Digital Documents Repository, is a digital repository which enables short- and long-term archiving of large volumes of digital resources. It acts both as a secure distributed file storage and as a digital archive, that provides metadata management and packaging resources in archival packages. Reliability of information readouts is ensured by the repository through the data replication and monitoring mechanisms in the repository file system, as well as through the distributed nature of the system that enables storing copies of the resources in more than one location. Advanced management system supports scheduling of operations on the archival storage while respecting the low energy consumption requirements. The project was led by Polish Security Printing Works, in cooperation with Warsaw University of Technology. As a part of the CREDO project we also analyzed various methods of distributing a digital archive, from a simple dislocation of replicas, through solutions based on a cloud or blockchain technology, to the co-operation of federated archives and the use of multi-agent systems. Our analyzes are carried out in relation to requirements set for long-term archives by the OAIS reference model, resources security, potential costs for the user, real possibility of implementation, performance, and real solution volume. We would like to share the experience we gained while working on the CREDO project, in particular those related to the design of the repository, its launching and testing. We also got to know the point of view of potential customers.

György Drucker – Požiadavky a plány dlhodobého uchovávania v Maďarskej národnej knižnici (eng) - The study examines the interdependence of the archiving needs of the digital materials, both digitised and born-digital under the mandatory legal deposit obligations on the one hand, and of the relevant storage architecture on the other hand, while meeting the requirements of an OAIS based archiving system with strong LTP solutions. The digitisation workflow and standards have to be reconciled with the design of cost-effective 10-20 Pb storage architecture, with respect to the envisaged demands of the planned end-user services. The Hungarian design experience gained during the development project may offer good insights and further ideas for other libraries, or archives for fulfilling similar tasks.

Miklós Lendvay – Od minulosti po večnosť – Dlhodobé uchovanie získané z kooperačnej platform, akou je FOLIO, a nové modely dát, ako napríklad FRBR (eng) - The past provided for libraries a lot of materials to preserve, but today the amount of the created publications in all fields of culture is rapidly growing, to a never seen extent. What is even a bigger challenge, that the amount of machine generated and the amount of unstructured data is more than exponentially growing. If we want to face the challenge of preserving some of these data for long term, without drowning in the sea of data, we need to create ways of cooperation in selecting, structuring and processing of those data. This inevitable leads to a completely new data exchange and cataloguing model, a cooperation platform and framework, flexible workflows in the processing of data, and opening up the possibility of cooperation for a much wider audience: citizens, scientist, institutions. This is why the National Széchényi Library took a leading role in defining a cooperative and distributed nationwide library platform, and realising a selfhosted cloud based environment. Our library is committed to take part in the FOLIO (The Future of Libraries is Open) community and contribute to the software with the results achieved in the development of such a platform. How the new data philosophy FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) and the new data exchange format BIBFRAME (Bibliographic Framework) effects the archiving of data? How far the FOLIO platform can enhance the creation of a meaningful new archive technology? These are questions I try to answer.

Bc. Jiří Bernas – Národní digitální archiv oslaví 3. narozeniny - Prezentace i článek se budou věnovat řešení digitální archivace v ČR, zejména pak Národnímu digitálnímu archivu. Představena budou legislativní východiska, organizační a finanční zajištění digitálního archivu, principy jeho fungování a dalšího rozvoje. Zahrnuty budou dosavadní zkušenosti s akvizicí digitálních archiválií, s formáty a objemy dat.

Ing. Petr Kukač – Udržitelnost NDK, rozvoj digitalizačního pracoviště NK a MZK a jejcih vztah k dalším knihovnám - NDK znamená Národní digitální knihovna. Jedná se o systém pro digitalizaci, dlouhodobé uchování a zpřístupnění moderních bohemikálních tisků a také pro webarchív českých domén, od sklízení až po dlouhodobé uložení. Systém byl vyvinutý a implementovaný v letech 2010 – 2014 s přispěním dotace EU. Je tvořen centrálním výpočtovým a ukládacím pracovištěm v Praze, dvěma digitalizačními linkami po jedné v NK ČR v Praze a v MZK v Brně a pracovištěm pro správu webarchívu v Praze. Systém je v trvalém provozu produkujícím nová data od srpna 2013 s výhledem jeho dalšího dlouhodobého provozování. Petr Kukač, ředitel odboru digitalizace NK ČR a vedoucí pracovního týmu NDK představí úskalí zajišťování každodenního provozu v podmínkách omezeného financování ze státního rozpočtu při nutnosti zachovat aktuálnost prostředí NDK v dynamicky se rozvíjejícím světě digitálního knihovnictví.

PhDr. Zdeněk Vašek, Ph.D., Mgr. Petr Cajthaml, Mgr. Eliška Pavlásková, Ph.D. – Perspektivy digitální archivace v archivech mimo státní archivní síť na příkladu Univerzity Karlovy - Příspěvek popisuje aktuální situaci a možnosti řešení problematiky ukládání digitálních archiválií v České republice. Věnuje se zejména potřebám archivů zřizovaných veřejnoprávními institucemi a stojících mimo státní archivní síť (dle české legislativy „specializovaných archivů“). V České republice je preferováno centralizované řešení v podobě jediného státního digitálního archivu, který je součástí Národního archivu v Praze. Zřizovatelům specializovaným archivům však archivní legislativa dává (v praxi dosud nevyužitou) možnost vybudovat vlastní digitální archivy. Specializované archivy mají totiž specifické požadavky na správu a zejména na přístup k uloženým digitálním archiváliím, kterým centralizované řešení nedokáže plně vyhovět. V příspěvku budou představeny legislativní a praktické požadavky na tyto archivy a návrh konkrétního řešení, které je připravováno v Archivu Univerzity Karlovy.

Mgr. Zoltán Lux – Implementácia nových technológií na zabezpečenie trvalej udržateľnosti digitálneho obsahu (eng) - Sustainability of Long-term Preservation has several aspects that can be discussed. Technology, management, policies, cost, etc. are all important factors to be considered. This presentation will focus on the technological aspect of sustainability of digital information which is becoming more and more complex, and appears in a rapidly growing variety of digital formats. The development of technology on the one hand brings new challenges to the archiving process and on the other hand it offers new opportunities for analysing and using archived digital content. Relational databases, data warehouses, OLAP objects are produced in an increasing number and size which have to be preserved and kept understandable for long time. The National Archives of Hungary piloted in the frame of an EU founded international project how data warehouse concept can be applied in archiving and presenting archived relational databases. It had also been investigated how a big data infrastructure can be implemented as a storage frame system for long term archive.

Ing. Stanislav Dzúrik – Je páska stále moderné médium pre archiváciu dát? - Prehľad najnovších IBM páskových lineárnych technológií, aká je ich budúcnosť, aké sú ich vlastnosti v čom spočívajú ich výhody. Prečo sú pásky stale "hot" aj v súčasných Cloud riešeniach.

Ľubomír Hribík – Dospievajúci Digitálny Archív - Príbehovo ladená prezentácia o softvérovom riešení CDA, dospievajúcom počas uplynulých rokov jej prevádzky. Prezentácia sa bude venovať témam ako je automatizované ukladanie dát na magnetické pásky, jeho funkčné vylepšenia, zmeny v základných princípoch a dopad na kompletnú stratégiu archivovania na tzv. “cold” úložisko; škálovateľnosť spracovania (vklady/výbery) a praktické skúsenosti s ním; filozofia SIP ID vs identita objektu a ako sa vyhnúť konfliktom; formáty pre multimédia (áno či nie?) a výzvy ktoré prinášajú pre kurátorstvo.

Márton Németh – Školenie webovej archivácie (eng) - In Hungary the National Széchényi Library have started web archiving activities with a significant lag, only at the beginning of 2017. Beyond the discovery and implementation of IT tools and services, our major task is to train professionals to get the sufficient skills and competences in field of web archiving. This paper is focusing on several aspects on education issues in this context. At first, an overview is being offered about an online research seminar for PhD students and web-archiving professionals organized by the NETLAB Research group, Aarhus University, Denmark. Secondly, the recently established Education and Training Working Group of the IIPC consortium is being introduced. A quick overview is being offered about a brief survey on best web archiving education practices and future. Thirdly, a Hungarian web-archiving training concept is being described. The training will be organized by the Library Institute for any kind of cultural heritage professionals that want to get basic skills and competences in this field.

Ing. Andrej Bizík - Dlhodobé uchovávanie slovenského archívu digitálnych prameňov – Elektronické dokumenty a webový archív je treba „zakonzervovať“ podobne ako fyzické objekty trvalej hodnoty; realizuje sa to pomocou platformy dlhodobého úložiska. Počas celého procesu prenosu a uloženia dokumentov sa vyskytujú rôzne problémy a nástrahy. Samotné dlhodobé uloženie je komplikovaná operácia, ktorej ukážkou je sofistikované riešenie Depozitu digitálnych prameňov. Príspevok sa venuje dlhodobému uchovávaniu slovenského archívu digitálnych prameňov a popisuje problémy, ktoré sa pri tejto činnosti vyskytli. Integrovaná tvorba SIP (Informačný balík pre vklad - Submission Information Package) balíkov v Depozite digitálnych prameňov sa ukazuje ako rýchle a efektívne poloautomatické riešenie od vytvorenia až po uloženie SIP do Centrálneho dátového archívu (CDA). Skript prakticky vytvorí balíky, podpíše ich, uloží na dočasné úložisko, kde čakajú na potvrdenie kurátorom. Balíky označené trvalým identifikátorom sa v určitých časových úsekoch prenášajú na dočasné úložisko CDA, kde čakajú na spracovanie. Jednoduchá obsluha vyžaduje minimálny zásah kurátora, ktorý má odosielaný obsah neustále pod svojou správou.

Ing. Jaroslav Zeman - Diseminácia uložených archivovaných údajov z pohľadu zachovania dlhodobej ochrany archívu. – Centrálny dátový archív (CDA) musí poskytovať aj možnosť výberu archivovaných dát. Tento príspevok objasňuje dôvody a metodický prístup k riešeniu uvedenej problematiky hromadnej diseminácie v prostredí CDA. Na ukážke realizovaného výberu pre potreby Národného osvetového centra vyžiadaných archívnych balíčkov múzea SNP vysvetľuje všetky úskalia spojené s disemináciou z pohľadu ochrany páskových nosičov pred nadmerným opotrebovaním. Cieľom uvádzanej metodiky je optimalizácia spracovania diseminačnej kampane z hľadiska výkonnosti a efektívnosti využitia páskových mechaník.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer