A. Organizačná infraštruktúra

Organizačné atribúty sú charakteristiky archívu, ktoré ovplyvňujú výkon, zodpovednosť a udržateľnosť. Organizačná infraštruktúra zahŕňa tieto prvky: riadenie, organizačná štruktúra, účel, rozsah, úlohy a zodpovednosť, politický rámec, financovanie systému, finančné otázky, majetok, zmluvy, licencie a záväzky, transparentnosť.
 
A.1 Riadiaca a organizačná životaschopnosť
Bez ohľadu na veľkosť, rozsah, či povahu uchovávania digitálneho obsahu, musí dôveryhodný archív preukázať explicitné, hmatateľné a dlhodobé záväzky k dodržiavaniu platných noriem, politík a postupov.
 
A.2 Organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie
Archív musí určiť pracovníkov s potrebnými zručnosťami a musí zabezpečiť ich ďalší vývoj. Archív by mal byť schopný dokumentovať úsilie na definovanie a udržanie potrebných zručností, úloh, popisov práce a plánov rozvoja.
 
A.3 Procesná zodpovednosť a rámec politiky uchovávania
Archív musí poskytnúť jasnú a explicitnú dokumentáciu svojich požiadaviek, rozhodnutí, a opatrení na zabezpečenie dlhodobého uchovávania a prístupu k digitálnemu obsahu, ktorý sprístupňuje. Táto dokumentácia uisťuje používateľa, manažment, výrobcov a certifikátorov, že archív spĺňa požiadavky a plne vykonáva svoju úlohu dôveryhodného digitálneho archívu.
 
A.4 Finančná udržateľnosť
Dôveryhodný digitálny archív by mal byť schopný preukázať svoju finančnú udržateľnosť. Celkovo dôveryhodný digitálny archív dodržiava všetky obchodné postupy a mal by mať udržateľný podnikateľský plán – základné dokumenty, ktoré reflektujú minulosť, súčasnosť a budúcnosť archívu a jeho činnosti.
 
A.5 Zmluvy, licencie a záväzky
Zmluvy, licencie a záväzky archívu by mali byť jasné. Mali by definovať merateľné ukazovatele, vymedzovať úlohy, zodpovednosti, časové rozmedzie a podmienky - musí byť buď ľahko prístupný, alebo k dispozícií zúčastneným stranám na požiadanie. Zmluvy a licencie sú dôležité pre zhodnotenie záväzkov a rizík.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer