Konferencia CDA 2016

Program (súbor na stiahnutie)
Zborník (súbor na stiahnutie)
Prezentácie (súbor na stiahnutie)
Tlačová správa (súbor na stiahnutie)
Fotogaléria (súbor na stiahnutie)

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 - 2020 (ďalej len „stratégia“) v strategickej oblasti 2: Budovanie, trvalé uchovanie, rozvoj a ochrana knižnično-informačných fondov stanovuje v rámci priority 2.2 Digitalizácie, dlhodobá archivácia a sprístupňovanie digitálnych dát a poznatkov kultúrneho a vedeckého dedičstva o.i. cieľ rozšíriť, skvalitniť a optimalizovať informačné, komunikačné a technologické kapacity na systematický zber, správu, uloženie a dlhodobú ochranu knižničných, informačných a znalostných fondov v digitálnej forme. UKB realizovala národné projekty OPIS „Centrálny dátový archív“ (2012-2015), „Digitálne pramene“ (2015) a v súčasnosti zabezpečuje ich trvalo udržateľnú prevádzku a rozvoj. Tieto aktivity korešpondujú s opatreniami prijatej stratégie: 2.2.2 Zapojiť knižnice do jednotnej platformy uchovávania, dlhodobej archivácie a sprístupňovania kultúrneho a intelektuálneho dedičstva a 2.2.8 Zabezpečiť trvalo udržateľnú prevádzku a rozvoj Centrálneho dátového archívu (CDA) na dlhodobú ochranu kultúrneho dedičstva v digitálnej forme, rozšíriť partnerskú inštitucionálnu sieť prispievateľov CDA.

Mrak tagov - formáty

Centrálny dátový archív zorganizoval úspešnú konferenciu CDA 2016: Formátové výzvy LTP. Odborná konferencia prispeje k výmene skúseností, know-how v tejto oblasti a skvalitní vstupy a výstupy z a do CDA. Podujatie je zároveň v súlade so zámermi na organizovanie odborných platforiem diskutovaných na kolokviu Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku v Brne

Konferencia sa konala v týždni Vedy a techniky na Slovensku 2016 ako jedno z podujatí. Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Týždeň vedy a techniky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer