Univerzitná knižnica v BratislaveDňa 13. marca 2012 podpísala Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 33 184 470,48 € na realizáciu investičného národného projektu č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS PO 2). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) je jedným zo štrukturálnych fondov rozvíjajúci sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac zaostávajú znevýhodnené regióny.
 
UKB bola vybratá ako riešiteľ projektu nielen na základe dlhodobých skúseností a praxe v oblasti informatizácie a disponibilných odborných personálnych kapacít, ale aj z hľadiska organizačnej, metodickej, technologickej a infraštruktúrnej pripravenosti, ktorej stav je v uvedenej inštitúcii v pokročilom štádiu rozpracovania s minimálnymi nárokmi na kritické zmeny.
 
Projekt CDA s celkovou dobou realizácie 42 mesiacov počíta s vybudovaním vysokokapacitného dátového skladu určeného najmä na archiváciu údajov z digitalizačných projektov realizovaných v rámci OPIS PO 2 zameraných na ochranu národného kultúrneho dedičstva. Vybudované budú dve rovnocenné dátové centrá a jeden archív magnetických pások - v Bratislave a Žiline, každé s archívnou kapacitou 25 PByte, ktoré zaručia dlhodobú a spoľahlivú ochranu a zabezpečenie údajov proti poškodeniu a strate.
 
V rámci projektu sa vybuduje komplexná technická a programová infraštruktúra, ktorá počíta s vytvorením 12 nových pracovných miest už v roku 2012. Realizácia projektu súčasne napomôže zlepšenie parametrov a obnovu technického a technologického vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií. Podporí rozvoj v oblastiach kultúry, školstva, vedy a výskumu, ktorým výrazne pomôže pri rozvoji a poskytovaní služieb s vysokou pridanou hodnotou, čím významnou mierou prispeje k budovaniu vedomostnej ekonomiky a informačnej spoločnosti.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer