Identifikačný systém URN:NBN:SK
Identifikačný systém URN:NBN:SK je určený pre pamäťové a ďalšie inštitúcie na účely trvalej identifikácie digitálnych objektov v systémoch na správu, uchovávanie a sprístupňovanie dokumentov a informácií, najmä z oblasti kultúrneho dedičstva. Cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľný dôveryhodný prístup k digitálnym objektom v globálnom a lokálnom internete a zachovanie autentickosti formálnych a obsahových väzieb primárnych a sekundárnych informačných prameňov. Informačný systém URN:NBN:SK tvorí sústava pravidiel, metodík, technických a programových systémov, spolupracujúcich inštitúcií a poverených špecialistov. K základným komponentom identifikačného systému patrí register URN:NBN:SK, systém CAIR (Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra), systém CDA (Centrálny dátový archív) ako aj informačné systémy, katalógy a digitálne knižnice zapojených inštitúcií.
Koordinácia a spolupráca pamäťových inštitúcií je nevyhnutným predpokladom na úspešné fungovanie dôveryhodného idenfikačného systému. Register URN:NBN:SK je udržiavaný zoznam zapojených inštitúcií a ich profilov [1].
 
Správa registra URN:NBN:SK
Register URN:NBN: spravuje v súlade s RFC 3188 centrálna národná registračná autorita príslušnej krajiny [2]. Správu registra URN:NBN v Slovenskej republike zabezpečuje Slovenská národná knižnica v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave [3,4].
Zástupcom centrálnej registračnej autority je národná agentúra pre medzinárodnú identifikáciu dokumentov. Agentúra spravuje register URN:NBN:SK, rozhoduje o pridelení menného podpriestoru, poskytuje registrátorom podrobné informácie o pravidlách používania systému a súvisiace konzultácie z oblasti trvalej jednoznačnej identifikácie DO.
Centrálna registračná autorita môže v súlade s RFC 3188 vyčleniť v rámci menného priestoru NBN dôveryhodnému partnerovi tzv. menný podpriestor, v rámci ktorého inštutúcia v roli “registrátora” zabezpečuje vlastnú individuálnu identifikáciu DO.
Registrátorom sa môže stať ľubovoľná inštitúcia s odpovedajúcim profilom a kompetenciou v oblasti správy, uchovávania a sprístupňovania digitálnych objektov.
Registrátor žiada o registráciu meného podpriestoru prostredníctvom registračného formulára s čo najúplnejšími údajmi. Zaväzuje sa zároveň k dodržiavaniu pravidiel používania identifikačného systému URN:NBN:SK. Žiadosť a schválenie registrácie sa komunikuje prostredníctvom registračného formulára v elektronickej a písomnej forme.
Zapojené inštitúcie môžu plniť priamo alebo v zastúpení niektorú alebo každú z nasledovných funkcií
   - Registrátor DO (vlastnik resp. správca dokumentu, ktorý zabezpečuje identifikáciu DO v rámci daného podpriestoru podľa daných pravidiel vo vlastnej réžii)
   - archivátor DO (správca digitálneho repozitára resp. archívu)
   - poskytovateľ DO (správca resp. prevádzkovateľ digitálnej knižnice a sprievodných služieb)
   - producent DO (digitalizátor, tvorca DO, môže ho zastupovať digitalizačná firma)
 
Pravidlá registrácie URN:NBN:SK

  1. Registrátor poskytuje pre register URN:NBN:SK čo najúplnejšie údaje a zabezpečuje ich priebežnú aktualizáciu.
  2. Registrátor garantuje jednoznačnosť a trvalú udržateľnosť identifikátorov DO prideľovaných v rámci vyčleneného menného podpriestoru.
  3. Registrátor aplikuje pri tvorbe jednoznačného ID vlastný organizačný systém (signatúry, prírastkové čísla, algoritmus ...) alebo iný dôveryhodný externý generátor či systém (CDA, CAIR, medzinárodné identifikátory ....).
  4. Registrátor prideľuje jednoznačný identifikátor URN:NBN:SK v procese tvorby DO, najneskôr v okamihu vytvorenia informačného balíka (archívneho resp. používateľského).
  5. Registrátor musí zabezpečiť, aby bol pridelený identifikátor zapísaný do metaúdajov všetkých derivátov konvertovaného KO (archívny balík SIP používateľský balík, ...).
  6. Registrátor musí zabezpečiť, aby tieto balíky neboli zmenené. V prípade významnej zmeny musí registrátor prideliť nový identifikátor URN:NBN.
  7. Vo vlastnom informačnom systéme (digitálnej knižnici) musí registrátor vystaviť identifikovaný dokument tak, aby bol identifikátor URN:NBN viditeľný a uvedený v rámci bibliografických metaúdajov popisujúcich daný dokument.
  8. Vo vlastnom informačnom systéme (digitálnej knižnici) musí registrátor namapovať identifikátor URN:NBN do metaúdajov pre protokol OAI-PMH.
  9. Pravidlá registrácie URN:NBN:SK a používania identifikačného systému v kultúrnej doméne Slovenskej republiky môžu byť v záujme zabezpečenia dôveryhodnosti a trvalej udržateľnosti priebežne dopĺňané.

[1] 18. Metodický manuál pre zabezpečenie jednoznačnej a trvalej identifikácie konvertovaných objektov.
http://opis.culture.gov.sk/obsah/metodicke-manualy
 
[2] Using National Bibliography Numbers as Uniform Resource Names
http://www.ietf.org/rfc/rfc3188.txt
 
[3] Univerzitná knižnica v Bratislave
http://www.ulib.sk
 
[4] Slovenská národná knižnica
http://www.snk.sk

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer