Certifikácia podľa ISO 27001

Certifikát Univerzitná knižnica v Bratislave zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti informácii v oblasti Správa systému Centrálneho dátového archívu. Auditom bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy ISO/IEC 27001. Certifikát je platný do 22. novembra 2020.
 
Certifikačná značka TÜV SÜD
Certifikačný audit SMIB v CDA podľa normy ISO/IEC 27001 - Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti sa úspešne uskutočnil v októbri 2014. Platnosť bola stanovená do novembra 2017.
Do roka a do dňa v októbri 2015 úspešne prebehol 1. dozorný audit podľa normy ISO/IEC 27001 - Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti.
Dňa 15.11.2016 úspešne prebehol 2. dozorný audit podľa normy ISO/IEC 27001 - Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti.
Pre úplnosť dodávame, že certifikácia podľa podľa normy ISO/IEC 27001 - Systém manažérstva informačnej bezpečnosti sa deje v nasledujúcom cykle:

1. Certifikačný audit pri zavedení systému SMIB v organizácii
2. 1. Dozorný audit
3. 2. Dozorný audit
4. Recertifikačný audit systému SMIB v organizácii (2017)

Dňa 02.11.2017 úspešne prebehol Recertifikačný audit podľa normy ISO/IEC 27001 - Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti. Certifikát je platný do novembra 2020.