Pripravuje UKB certifikáciu archívu...

Pripravuje UKB certifikáciu archívu (systému CDA) ohľadom dôveryhodnosti úložiska? Ak áno, kedy, resp. po splnení akých podmienok?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

CDA je budovaný v súlade s národnými a medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami pre budovanie infraštruktúry digitálnej ochrany kultúrneho dedičstva. Sú to najmä:
- ISO 14 721:2012 Space data and information transfer systems - Open archival information system -
   Reference model
- ISO/IEC 27001 Information technology - Security techniques - Information security management systems
   - Requirements
- ISO 27002 Information technology - Security techniques - Code of practice for information security
  management
- ISO 16 363:2012 Space data and information transfer systems - Audit and certification of trustworthy
  digital repositories

Príprava na certifikáciu a certifikácia je explicitne zaradená do harmonogramu realizácie a do rozpočtu projektu. Uskutoční sa na etapy - 2013: ISO 27001/27002, 2014:ISO 16 363.

UKB iniciovala prevzatie noriem ISO 14 721:2012 a ISO 16 363:2012 do národnej sústavy noriem SR prekladom v roku 2013. Protokol o certifikácii je jedným zo sledovaných ukazovateľov projektu CDA (zdroj ŽoNFP projektu CDA):

tabuľka*** počet dokumentov obsahujúcich expertízne stanoviská k výstupom z certifikácie CDA. Výstupným dokumentom bude expertízny protokol o certifikácii, resp. protokol o certifikačnom audite CDA.
[A. Androvič, 25. 5. 2013]

Táto certifikácia bude zabezpečená externou entitou a self-certifikácia internými postupmi na báze metodík TRAC a DRAMBORA. Externá certifikácia by mala prebehnúť v druhej polovici roku 2013 a prvom štvrťroku 2014.
[M. Čapkovič, 24. 5. 2013]

Späť