Akou maximálnou dátovou kapacitou...

Akou maximálnou dátovou kapacitou ukladania denne môže byť CDA zaťažený? Akú maximálnu výberovú dátovú kapacitu v tom čase môže CDA poskytnúť?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

Pri finalizácii návrhu ŽoNFP v septembri 2011 boli aktualizované požiadavky PFI na poskytovanie kapacít dlhodobej archivácie. Záväzne potvrdené kapacitné požiadavky jednotlivých projektov digitalizácie NP1 - NP5 a NP10 a odhad DP č. 6 sa uvádzajú v nasledovnej tabuľke:

Kapacitné požiadavky národných projektov OPIS PO2 na systém CDA (IX/2011)
Projekt
Počet KO** do 2015
Kapacita 2015 (TB)
Týždenný prírastok (TB)
Prírastok 2016-2020 (TB)
NP1 - SNK
2 800 000
17 000,00
93,00
2 500,00
NP2 - SNG
110 000
262,83
2,00
47,78
NP3 - MSNP
201 300
3 430,00
30,00
935,50
NP4 - PÚ SR
3 000
500,00
2,00
200,00
NP5 - SFÚ
58 700
3 750,00
20,00
3 750,00
NP6 - DOV*
190 000
250,00
-
-
NP10 - ŠVK PO
3 600
40,00
0,10
50,00
Spolu
3 366 600
25 232,83
147,10
7 553,28

* odhad kapacitných nárokov pre dopytové projekty
** KO kultúrne objekty

Na základe vyššie uvedených parametrov sa pristúpilo k vybudovaniu projektovanej kapacity CDA v objeme 25,25 PByte. Pri návrhu výkonnosti systému sa vychádzalo z odhadu lineárneho nárastu spracovávaného objemu archivovaného digitálneho obsahu cca 150 TByte/týždeň (tzv. týždenné okno). Z toho možno odvodiť projektovanú súhrnnú (t. j. ukladanie a výber) dennú kapacitu spracovania dát vo forme archívnych balíkov
[A. Androvič, 24. 5. 2013]
 
Kapacita prietoku archívu je kapacita, ktorú za teoretických predpokladov stále prístupných dát môže archív dosiahnuť, pričom kapacita archívu=kapacita vkladov + kapacita výberu + kapacita synchronizácie + interné procesy. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti dát a z podstaty archívu majú prioritu procesy vkladu a synchronizácie. On-line procesy sú obmedzené kvalitou linky. Offline procesy sú obmedzené počtom pások, počtom mechaník a logistickým procesom. Dĺžka procesov vkladu a výberu sú dátovo závislé na použitých formátoch v archívnych balíčkoch.
[M. Čapkovič, 22. 5. 2013]

Späť