Certifikácia podľa ISO 27001

Certifikát Univerzitná knižnica v Bratislave zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti informácii v oblasti Správa systému Centrálneho dátového archívu. Auditom bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy ISO/IEC 27001. Certifikát je platný do 26. novembra 2017.
 
Certifikačná značka TÜV SÜD

Do roka a do dňa v októbri 2015 úspešne prebehol 1. dohľadový audit podľa normy ISO/IEC 27001 - Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti.
Dňa 15.11.2016 úspešne prebehol 2. dohľadový audit podľa normy ISO/IEC 27001 - Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti.
Pre úplnosť dodávame, že certifikácia podľa podľa normy ISO/IEC 27001 - Systém manažérstva informačnej bezpečnosti sa deje v nasledujúcom cykle:

1. Certifikačný audit pri zavedení systému SMIB v organizácii (2014-2017)
2. Dohľadový audit (2015)
3. Dohľadový audit (2016)
4. Nový certifikačný audit systému SMIB v organizácii (2017)