Aké sú licenčné podmienky...

Aké sú licenčné podmienky (resp. aj iné súvisiace podmienky) pre prípadnú customizáciu/adaptáciu softvérových častí dlhodobého archívu (t. j. systému komponentov tvoriacich CDA)?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

 
Archivačný software CDA je tvorený tromi základnými zložkami: komerčným softwarom, opencource softwarom a zákaznícky vyvíjaným integračným softwarom, pričom v rámci dodávky dodávateľ dodá k použitým komponentom okrem zdokumentovaného a otvoreného API na integráciu do ďalších systémov aj tzv. plugin štruktúru integračného nástroja, aby bolo možné vplývať na procesy vkladu, LTP a výberu. CDA je v rámci svojich procesov oprávnené interne používať toto API a plugin štruktúru.
[M. Čapkovič, 29. 5. 2013]
 
Pri stanovení licenčných podmienok, formou licenčného ujednania sa vychádza zo zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon") v znení neskorších zmien a doplnkov. Tento zákon rieši otázku vytvorenia autorského diela na zákazku formou zmluvy o vytvorení diela. Odovzdaním veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, prechádza vlastnícke právo k nej na objednávateľa, ak nie je dohodnuté inak.
Licenčné dojednanie s dodávateľom aplikácie CDA bude založené na tzv. výhradnej licencii, na základe ktorej sa získa právo neobmedzene používať, upravovať a rozširovať predmet dodávky, bez ďalšieho súhlasu zhotoviteľa, t. j. účastníka zmluvy o vytvorení počítačového autorského diela, t. j. licencie v neobmedzenom rozsahu.
[A. Androvič, 30. 5. 2013]

Späť