Aké sú licenčné a iné...

Aké sú licenčné a iné podmienky súvisiace s produktom resp. softvérom pre archiváciu dát (t. j. so systémom softvérových komponentov tvoriacich CDA) (dĺžka záruky, SLA, typ licencie, obmedzenia stanovené dodávateľom produktu/produktov a pod.)?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

 
Otvorený archívny informačný systém CDA sa implementuje s využitím komerčných, open source, ako aj pôvodných softvérových nástrojov a modulov. Komerčný softvér, ako aj firemný softvér viazaný na inštalované technológie podliehajú štandardným licenčným podmienkam, ktoré charakterizujú ročné poplatky za servisnú podporu a inovácie. Licenčné poplatky sú zahrnuté počas realizácie až do ukončenia projektu do rozpočtu projektu. Pre implementáciu open source softvéru je signifikantná pridaná hodnota, ktorú predstavuje okrem inštalácie kustomizácia a parametrizácia nástrojov a integrácia v rámci projektu CDA. Použité open source moduly vrátane niektorých operačných systémov ako také nepodliehajú licencii, žiadúca je však priebežná podpora konkrétnej aplikácie a dlhodobej údržby, vzhľadom na očakávaný vývoj nových verzií a modifikácií. Náklady na podporu sa zahrnú do rozpočtu počnúc rokom 2015. Implementáciu CDA završuje zákaznícky vyvíjaný integračný riadiaci softvér vrátane viacerých špeciálnych modulov, ktoré sú pokryté realizačnou zmluvou na dodávku odpovedajúcich služieb. Prevzatím a odovzdaním aplikácie, prechádza vlastnícke právo k nej na objednávateľa. Obdobne ako u vyššie spomenutých modulov je žiadúca aj v tomto prípade priebežná podpora konkrétnej aplikácie a dlhodobej údržby. Licenčné a iné podmienky súvisiace s projektom sú súčasťou preberacieho protokolu.
[A. Androvič, 24. 5. 2013]
 
Dĺžka záruk a licencie sú pokryté v rámci trvania projektu štandardnými supportnými zmluvami a sú financované z rozpočtu projektu. Týka sa to všetkých hardvérových komponentov aj softvérových produktov, ktoré sú použité v rámci projektu. Po ukončení v rámci udržateľnosti projektu sa táto podpora má realizovať obdobne ako v dobe trvania projektu a má sa financovať zo štátneho rozpočtu.
[M. Čapkovič, 29. 5. 2013]

Späť