Aké sú odhadované prevádzkové...

Aké sú odhadované prevádzkové náklady na CDA po ukončení projektu (v členení na interné a externé služby, resp. upgrady produktov a licencií súvisiacich s CDA?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

 
CDA je v správe UKB, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Financovanie CDA sa plánuje a realizuje prostredníctvom rozpočtu UKB v príslušných plánovacích cykloch.
Odhad nákladov (v eurách) na prevádzku, aplikačnú a systémovú podporu infraštruktúry CDA v období udržateľnosti počnúc rokom 2015 je nasledovný (zdroj: ŽoNFP projektu CDA):

Odhad nákladov (€)
Náklady/Rok
2015
2016
2017
2018
2019
610 620 Osobné náklady
251 636
259 689
267 999
276 575
285 425
632 001 Energie
132 714
134 041
135 382
136 735
138 103
632003 Poštové služby
a telekomunikačné služby
5 015
4 990
4 965
4 940
4 915
632004 Komunikačná
infraštruktúra
116 057
115 477
114 899
114 325
113 753
633006 Materiál všeobecný
0
502 548
497 522
492 547
487 621
634004 Prepravné a nájom
dopr. prostriedkov
8 450
0
0
0
0
635002 Údržba výpočtovej
techniky
1 833 902
1 852 241
1 870 764
1 889 472
1 908 366
636001 Nájom budov,
objektov alebo ich častí
125 728
125 728
125 728
125 728
125 728
Spolu
2 473 502
2 994 714
3 017 259
3 040 322
3 063 911

Rozpočet na rok 2015 sa postupne spresňuje na základe monitorovania a analýzy skutočných prevádzkových nákladov a zmluvných záväzkov tak, aby bol k dispozícii v 2. štvrťroku 2014. Priebežne aktualizovaný návrh indikatívneho rozpočtu obsahuje nasledovný dokument:
ikona word  Indikatívny rozpočet CDA (.docx, 614 kB)

Dlhodobé plánovanie a preukázanie finančnej udržateľnosti CDA je jedným z certifikačných kritérií dlhodobých archívov podľa normy ISO 16 363.
[A. Androvič, 23. 5. 2013]

Odhadovaná horná hranica na prevádzkové náklady po období 2015: 1,9 mil EUR (mil. EUR ročne z toho (odhad):
- interné služby         cca            121 000 EUR
- externé služby        cca            200 000 EUR
- podpora/supporty   cca         1 600 000 EUR
[M. Čapkovič, 23. 5. 2013]

Späť