Kto môže vkladať dáta do CDA?
[08. 04. 2015]

Do CDA môžu vkladať dáta riešitelia národných a dopytových projektov OPIS PO2, ktorí majú s CDA uzavretú Dohodu o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu.

S akým subjektom môže podpísať CDA dohodu o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu?
[08. 04. 2015]

S riešiteľmi národných a dopytových projektov OPIS PO2.

Jestvuje kategória subjektov, ktoré sú vylúčené so spolupráce s CDA?
[08. 04. 2015]

V súčasnosti môžu s CDA spolupracovať riešitelia národných a dopytových projektov, ktorí majú s CDA uzavretú Dohodu o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu.

Bude možné pozrieť si zdigitalizované dedičstvo/diela prostredníctvom internetu aj pre bežného občana, niečo ako internetová knižnica diel a prezerať ich cez internet?
[08. 04. 2015]

Centrálny dátový archív v Univerzitnej knižnici v Bratislave plní funkciu dlhodobého dôveryhodného úložiska dát. CDA neplní prezentačnú funkciu. čítať viac

Kedy bude UKB (ako realizátor systému CDA) pripravená na ukladanie dát do archívu (CDA)?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

V schválenej ŽoNFP projektu CDA sa predpokladal začiatok vstupu dát v 1. štvrťroku 2013. Vklad prvého dokumentu do CDA vo forme štandardného vstupného balička (SIP) sa uskutočnil čítať viac

Plánuje UKB nejaké záťažové testy systému CDA? Ak áno, kedy môžu prebehnúť?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

Záťažové testy sú štandardnou súčasťou procesu implementácie. Tieto testy sa vykonávajú pre jednotlivé komponenty systému CDA priebežne podľa harmonogramu realizácie a uvádzania do čítať viac

Aký proces navrhla UKB pre inštitúcie na ukladanie do CDA?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

Na ukladanie dát do CDA sa navrhli a implementovali dva plnohodnotné komplementárne procesy prenosu dát spôsobom on-line a offline. Optimálny spôsob prenosu si zvolí a dohodne vkladateľ čítať viac

Akou maximálnou dátovou kapacitou ukladania denne môže byť CDA zaťažený? Akú maximálnu výberovú dátovú kapacitu v tom čase môže CDA poskytnúť?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

Pri finalizácii návrhu ŽoNFP v septembri 2011 boli aktualizované požiadavky PFI na poskytovanie kapacít dlhodobej archivácie. Záväzne potvrdené kapacitné požiadavky jednotlivých projektov čítať viac

Pripravuje UKB certifikáciu archívu (systému CDA) ohľadom dôveryhodnosti úložiska? Ak áno, kedy, resp. po splnení akých podmienok?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

CDA je budovaný v súlade s národnými a medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami pre budovanie infraštruktúry digitálnej ochrany kultúrneho dedičstva. Sú to najmä: čítať viac

Ktoré parametre štandardných certifikácií CDA už teraz spĺňa a ktoré naopak nie?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

CDA je projektovaný a realizovaný tak, aby od začiatku spĺňal parametre a mohol byť certifikovaný podľa nasledovných štandardov: čítať viac

Aké sú odhadované prevádzkové náklady na CDA po ukončení projektu (v členení na interné a externé služby, resp. upgrady produktov a licencií súvisiacich s CDA?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

CDA je v správe UKB, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Financovanie CDA sa plánuje a realizuje prostredníctvom rozpočtu UKB v príslušných čítať viac

Aké sú licenčné a iné podmienky súvisiace s produktom resp. softvérom pre archiváciu dát (t. j. so systémom softvérových komponentov tvoriacich CDA) (dĺžka záruky, SLA, typ licencie, obmedzenia stanovené dodávateľom produktu/produktov a pod.)?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

Otvorený archívny informačný systém CDA sa implementuje s využitím komerčných, open source, ako aj pôvodných softvérových nástrojov a modulov. Komerčný softvér, ako aj firemný softvér čítať viac

Aké sú licenčné podmienky (resp. aj iné súvisiace podmienky) pre prípadnú customizáciu/adaptáciu softvérových častí dlhodobého archívu (t. j. systému komponentov tvoriacich CDA)?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

Archivačný software CDA je tvorený tromi základnými zložkami: komerčným softwarom, opencource softwarom a zákaznícky vyvíjaným integračným softwarom, pričom v rámci dodávky čítať viac

Aké sú zmluvné podmienky medzi žiadateľmi/riešiteľmi dopytovo-orientovaných projektov?
[admin, 20. 2. 2013]

Zmluvné podmienky medzi žiadateľmi/riešiteľmi dopytovo-orientovaných projektov a CDA budú definované v „Zmluve o spolupráci“ a v „Dohode o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA".
[I. Ciglan, 21. 2. 2013]

Na akých médiách sa budú expedovať dáta od digitalizátorov do CDA?
[admin, 20. 2. 2013]

Z hľadiska koncepcie CDA je pre vstup dát využívané páskové médium LTO-5 (Ultrium). V prípade menších objemov dát (spravidla menej ako 2 TB na jedno zberové okno) je možný vstup aj z iných čítať viac

Kto zabezpečí médiá pre expedovanie a vstup dát do CDA?
[admin, 20. 2. 2013]

CDA zabezpečuje pre expedovanie dát médiá (LTO-5 – Ultrium) pre všetky projekty v rámci PO2 (národné/dopytové). V prípade ak žiadateľ/riešiteľ už disponuje potrebným čítať viac

Kto zabezpečí magnetopáskové mechaniky LTO pre žiadateľov/riešiteľov dopytových projektov?
[admin, 20. 2. 2013]

Projekt CDA zabezpečuje pre projekty v rámci OPIS PO2 zber údajov zo zberných lokalít a príslušné LTO médiá. V prípade ak žiadateľ/riešiteľ projektu plánuje využiť na expedovanie dát čítať viac

Kto zabezpečí doručenie médií do CDA?
[admin, 20. 2. 2013]

Zber médií zabezpečuje CDA vlastnými prostriedkami (do 30. 6. 2014) z vopred dohodnutých zberových lokalít definovaných riešiteľmi/žiadateľmi digitalizačných resp. dopytovo-orientovaných čítať viac

Aké sú možnosti a podmienky on-line vstupu dát do CDA?
[admin, 20. 2. 2013]

Vstup dát on-line je spravidla otvorený všetkým zainteresovaným inštitúciám a je preferovaným spôsobom vstupu dát do CDA hlavne v prípade menších objemov dát (cca do 2 TB/týždeň). čítať viac

Ako často sa bude vykonávať zber dát do CDA v našej inštitúcii?
[admin, 20. 2. 2013]

Interval zberu (zberové okno – „submission window“) bude individuálne špecifikovaný, prerokovaný a schválený na základe kapacitných možností daného subjektu, vyprodukovaných čítať viac

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer