Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) ukončila realizáciu investičného národného projektu č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS PO 2). Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Cieľom projektu CDA bolo vytvoriť realizačné zázemie, hardvérovú a softvérovú infraštruktúru pre dlhodobé, bezpečné a trvalo udržateľné archivovanie digitálneho obsahu z produkcie digitalizačných projektov OPIS PO2 v súlade s overenými postupmi a schválenými štandardami pre dlhodobú archiváciu údajov.

Čo je Centrálny dátový archív (CDA)

CDA je integrovaný systém dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, jeho získavania, spracovania a využitia. CDA organizačne, technicky a technologicky zabezpečuje ukladanie a správu digitalizovaného kultúrneho dedičstva v miere definovanej v merateľných ukazovateľoch projektov OPIS.

Na realizáciu týchto aktivít boli vytvorené dva rovnocenné, prepojené výpočtové systémy v navzájom vzdialených, nepretržite online prístupných aktívnych dátových centrách v lokalitách CDA-A (Univerzitná knižnica v Bratislave) a CDA-B (Slovenská národná knižnica v Martine) a samostatný magnetopáskový depozit v lokalite CDA-C (UKB).

Hlavnými aktivitami projektu boli:
1. Realizácia projektového zázemia a vybudovanie non-IKT infraštruktúry CDA
(technické zhodnotenie objektu UKB na Klariskej ul. č. 3-5)
2. Realizácia technického riešenia IKT projektu CDA - lokalita A, B a C
3. Implementácia a pilotná prevádzka CDA

Výsledným stavom projektu CDA je komplexná automatizácia procesu dlhodobej ochrany a archivácie digitalizovaných a digitálnych kultúrnych objektov. CDA zabezpečí dlhodobú ochranu zdigitalizovaných kultúrnych objektov pred živelnými pohromami, katastrofickými udalosťami a ich fyzickým opotrebením. Dlhodobé uchovávanie bude zabezpečovať technologickú stabilitu, migráciu na nové formy nosičov, konverziu na nové typy dokumentov a formátov.

CDA vytvorí platformu na realizáciu elektronických služieb v rezorte ministerstva kultúry. Predpokladá sa použitie výstupov z CDA nielen v oblasti kultúry, ale aj školstva, vedy, výskumu a vzdelanostnej ekonomiky. Jedným z cieľov projektu je zvýšenie prístupnosti kultúrnych artefaktov širokej verejnosti.

Prípravná fáza projektu sa začala v januári 2011. UKB predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) 30. novembra 2011. Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-40/2012-M bola uzatvorená 13. marca 2012. K 31. decembru 2014 boli všetky aktivity úspešne ukončené v súlade s harmonogramom projektu CDA, čím došlo k naplneniu príslušných merateľných ukazovateľov projektu CDA. Plánovaná hodnota predmetu zmluvy (vrátane DPH) bola 33 184 470,48 €.

Projekt CDA bol ukončený k 31. decembru 2014. Skutočný stav čerpania oprávnených výdavkov k 15. 1. 2015 bol 30 599 550,39 €.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer