Abecedné poradie
Odborné termíny
A
Archívny informačný balík (Archival Information Package) – informačný balík chránený v rámci systému OAIS, ktorý pozostáva z informačného obsahu (Content Information) a popisných informácií o chránenom objekte (Preservation Description Information).
   
D
Digitalizácia – proces, v rámci ktorého dochádza primárne k vyhotovovaniu rozmnoženín predmetov kultúrneho dedičstva, ktoré sa následne uskladňujú, čím sa sekundárne vytvára databáza dvojakého charakteru (databáza údajov o samotných predmetoch kultúrneho dedičstva a databáza samotných digitálnych rozmnoženín predmetov kultúrneho dedičstva).
  Dlhodobá ochrana (Long-term preservation) – udržiavanie informácie bezchybnou a nezávisle zrozumiteľnou ochranou počas dlhého obdobia.
  Dohoda o odovzdaní (Submission Agreement) – dohoda medzi úložiskom, ktoré je v súlade so špecifikáciou OAIS, a producentom, ktorý špecifikuje údajový model na odovzdávanie údajov. Tento údajový model určuje formát/obsah a logické rozmery, ktoré používa producent, ale aj to, ako majú byť reprezentované na každom dodanom médiu alebo v telekomunikačnej relácií.
  Dostupnosť (availability) – schopnosť byť dostupný a použiteľný na požiadanie autorizovanej entity.
  Dôvernosť (confidentiality) – vlastnosť, na základe ktorej informácie nie sú sprístupňované a odhaľované neautorizovaným osobám, entitám alebo procesom.
  Dublin Core – formálny štandard pre popis metaúdajov prvkov. Je výsledkom medzinárodnej dohody, ktorá definuje minimálne informačné zdroje popisu, pre použitie v prostredí webových stránok.
   
I
Informačná bezpečnosť (information security) – zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií, navyše sa môže týkať aj ďalších vlastností, akými sú autentičnosť, sledovateľnosť, nemožnosť poprieť zodpovednosť a spoľahlivosť.
  Informačný balík (Information Package) – tvorí ho informačný obsah a pridružená popisná informácia o chránenom objekte, ktorá je potrebná na podporu ochrany informačného obsahu. Informačný balík má pripojenú príbalovú informáciu (Packaging Information), ktorá sa používa na vymedzenie a identifikáciu informačného obsahu a popisnej informácie o chránenom objekte.
   
K
Kultúrne objekty – (KO) – súčasť kultúrneho dedičstva vo forme hmotných alebo nehmotných hodnôt, hnuteľných alebo nehnuteľných vecí vrátane importovaných diel a myšlienok, ktoré našli na Slovensku miesto a uplatnenie.
   
M
Metaúdaje, Metadáta – štruktúrované údaje nesúce informácie o primárnych údajoch - "údaje o údajoch". Môžu reprezentovať jednoduché pomenovanie informácií o zdroji, ale aj zložitejšie štruktúrované záznamy. Opisujú aspekty dokumentov a údajov ako sú: popisné, administratívne, štrukturálne, technické údaje a údaje o použití.
  METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) – XML schéma pre kódovanie popisných, štrukturálnych a administratívnych metaúdajov digitálnych objektov. Používa sa na podporu výmeny digitálnych objektov medzi úložiskami, skladmi. Vývoj utilít na bežnú prezentáciu a archiváciu digitálnych objektov.
  MODS (Metadata Object Description Schema) – XML schéma vyvinutá Library of Congress pre reprezentáciu MARC sémantík v značkovacom jazyku XML. MODS môže byť používaný pri prenose vybraných údajov z MARC21 záznamov alebo pre tvorbu pôvodných zdrojových popisných viet podľa bohatšej špecifikácie ako Dublin Core, ale menej úplne ako plný MARC.
   
N
Nenávratný finančný prostriedok (NFP) – ide o prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.
   
O
OAIS (Open Archival Information Systems) – v oblasti dlhodobej archivácie rozsiahlych digitálnych zbierok je užitočným nástrojom tento referenčný model zavádzajúci ucelený komplexný systém opatrení a nástrojov pre správu a dlhodobé uchovávanie digitálnych údajov.
  Online vklad – vstup dát online je spravidla otvorený všetkým zainteresovaným inštitúciám a je preferovaným spôsobom vstupu dát do CDA hlavne v prípade menších objemov dát (cca do 2 TB/týždeň).
  Off-line vklad – vstup dát offline je otvorený vstup dát do CDA všetkým zainteresovaným inštitúciám a je určený pre väčšie objemy dát, ktoré sa transportujú na offline médiách.
  OPIS (Operačný program Informatizácia spoločnosti) – zahŕňa 4 prioritné osi: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb – eGovernment 2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií – eContent a eCulture 3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu – Broadband 4. Technická pomoc. Cieľom prioritnej osi č. 2, do ktorej patrí CDA, je skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia digitálneho obsahu, digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát, využitie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho vlastníctva.
   
P
Pamäťová a fondová inštitúcia (PFI) – ide o inštitúciu, ktorá spolupracuje s CDA a má s CDA uzavretú dohodu o vklade.
  Príjem (Ingest) – Entita OAIS, ktorá obsahuje služby a funkcie akceptujúce predložené informačné balíky od producentov (Submission Information Packages); pripravujú archívne informačné balíky (Archival Information Packages) na uloženie a zabezpečujú, aby archívne informačné balíky a ich popisné informácie (Descriptive Information) boli umiestnené do úložiska zodpovedajúceho pravidlám OAIS.
   
U
URN:NBN (Uniform Resource Name:National Bibliography Numbers) – bibliografické identifikátory ako názvy pre objekty, ktoré existujú ako v tlačenej podobe a v elektronických formátoch.
  Úložisko, Archív (Repository) – organizácia, ktorá plánuje udržovať informácie na prístup a použitie.
  Určené spoločenstvo – určené spoločenstvo primárne tvoria pamäťové a fondové inštitúcie (PFI), ktoré sú prijímateľmi NFP na realizáciu projektov a ich zodpovednými riešiteľmi. Podmienkou účasti v určenom spoločenstve CDA je explicitná bilaterálna dohoda o vklade dokumentov medzi PFI a CDA a odsúhlasenie podrobnej špecifikácie technologických a organizačných charakteristík ukladaných digitálnych objektov podľa príloh k uvedenej dohode.
   
V
Vkladný informačný balík (Submission Information Package - SIP) – informačný balík, ktorý dodá producent archívu OAIS, určený na používanie pri tvorbe alebo aktualizácii jedného alebo viacerých archívnych informačných balíkov (AIP) a/alebo súvisiacich opisných informácií.
  Výberový informačný balík (Dissemination Information Package - DIP) – informačný balík odvodený z jedného alebo viacerých archívnych informačných balíkov (AIP), ktorý poslal archív spotrebiteľovi ako reakciu na požiadavku systému OAIS.
   

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer