Projekt CDA

Informačná tabuľa

Do roku 2012 neexistovala spoľahlivá, primeraná a trvale udržateľná infraštruktúra na dlhodobú archiváciu. Zmena nastala v podobe výstupov digitalizačných procesov a digitalizačných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), ktoré pokrývajú cca. 3,5 mil. kultúrnych objektov. Aktuálne podmienky správy digitálnych kultúrnych objektov – na centrálnej i na inštitucionálnej úrovni rezortu MK SR a medzirezortne – charakterizujú nevyhovujúce a nedostatočné parametre technického vybavenia, nízka úroveň interoperability, štandardizácie, bezpečnosti a jednotného metodického riadenia príslušných pracovných postupov. Fragmentované úložiská údajov, ktoré sú súčasťou informatizačných projektov jednotlivých Pamäťových a fondových inštitúcií (PFI) z uplynulých rokov (KIS3G, CEDVU, CEMUZ a pod.), sú zastarané, výkonovo poddimenzované a kapacitne nedostatočné. Východiskovou situáciou pre investičný národný projekt č. 8 – Centrálny dátový archív (CDA) je absencia dôveryhodného dátového úložiska pre nabiehajúce a pripravované digitalizačné projekty a funkčného riešenia komplexného a spoľahlivého zálohovania programových systémov a údajov. Absencia CDA je kritickým a aktuálnym problémom OPIS PO2.
 
Na základe písomného vyzvania Ministerstva kultúry SR (OPIS-2011/2.1/08/NP) z 1. júla 2011 predložila Univerzitná knižnica v Bratislave 30. novembra 2011 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, a to ako oprávnený žiadateľ realizácie investičného národného projektu č. 8 – Centrálny dátový archív (CDA), ktorý je zahrnutý v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 – rozvoj Pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS PO2).
 
Cieľom projektu OPIS PO2 č. 8 – CDA je vybudovať komplexný integrovaný systém dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, jeho získavania, spracovania, ochrany a využitia. V rámci projektu sa vybuduje centrálny dátový archív, ktorý musí v zmysle predpísaných štandardov zabezpečiť uloženie kópií digitálnych objektov v najmenej dvoch geograficky oddelených lokalitách vzdialených minimálne 50 km. Lokality budú vybavené príslušným hardvérovým i softvérovým vybavením a prostredníctvom dátových telekomunikačných sietí budú vzájomne prepojené. Súčasťou dátového archívu bude aj pasívny sklad pamäťových médií (terciárna lokalita), ktorý bude umiestnený v objekte Univerzitnej knižnice v Bratislave.
 
Primárne ciele projektu – záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, realizovanie webharvestingu a webarchivingu – súčasne vytvárajú bázu pre systematickú podporu fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva, ktoré budú v rámci digitalizačných projektov a kampaní riešiť príslušné PFI. Hlavným cieľom bude vybudovanie dátových úložísk v stanovených lokalitách spĺňajúcich všetky definované parametre, ukazovatele, kritériá a štandardy stanovené projektom CDA.
 
Celková maximálna indikatívna čiastka, ktorá je vyčlenená pre projekt CDA, predstavuje 33 193 918 € vrátane DPH (75,31 % zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja, 13,29 % zdroj štátny rozpočet, 11,40 % zdroj štátny rozpočet pre financovanie princípu pro-rata).
 
Dňa 13. marca 2012 sa uzatvorila Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorého sa projekt CDA posunul do realizačnej fázy. Celková hodnota predmetu zmluvy predstavuje čiastku 33 184 470,48 €.