Konferencia CDA 2016

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 - 2020 (ďalej len „stratégia“) v strategickej oblasti 2: Budovanie, trvalé uchovanie, rozvoj a ochrana knižnično-informačných fondov stanovuje v rámci priority 2.2 Digitalizácie, dlhodobá archivácia a sprístupňovanie digitálnych dát a poznatkov kultúrneho a vedeckého dedičstva o.i. cieľ rozšíriť, skvalitniť a optimalizovať informačné, komunikačné a technologické kapacity na systematický zber, správu, uloženie a dlhodobú ochranu knižničných, informačných a znalostných fondov v digitálnej forme. UKB realizovala národné projekty OPIS „Centrálny dátový archív“ (2012-2015), „Digitálne pramene“ (2015) a v súčasnosti zabezpečuje ich trvalo udržateľnú prevádzku a rozvoj. Tieto aktivity korešpondujú s opatreniami prijatej stratégie: 2.2.2 Zapojiť knižnice do jednotnej platformy uchovávania, dlhodobej archivácie a sprístupňovania kultúrneho a intelektuálneho dedičstva a 2.2.8 Zabezpečiť trvalo udržateľnú prevádzku a rozvoj Centrálneho dátového archívu (CDA) na dlhodobú ochranu kultúrneho dedičstva v digitálnej forme, rozšíriť partnerskú inštitucionálnu sieť prispievateľov CDA.

Mrak tagov - formáty

Centrálny dátový archív zorganizoval úspešnú konferenciu CDA 2016: Formátové výzvy LTP. Odborná konferencia prispeje k výmene skúseností, know-how v tejto oblasti a skvalitní vstupy a výstupy z a do CDA. Podujatie je zároveň v súlade so zámermi na organizovanie odborných platforiem diskutovaných na kolokviu Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku v Brne

Konferencia sa konala v týždni Vedy a techniky na Slovensku 2016 ako jedno z podujatí. Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
Program (súbor na stiahnutie)
Zborník (súbor na stiahnutie)
Prezentácie (súbor na stiahnutie)
Tlačová správa (súbor na stiahnutie)
Fotogaléria (súbor na stiahnutie)

Týždeň vedy a techniky