Zmluvy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Číslo zmluvy: MK-40/2012-M
Dodávateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
                    Michalská 1, 814 17 Bratislava
                    Slovenská republika
                    IČO: 00164631
Odberateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
                    Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
                    Slovenská republika
                    IČO: 00151513
 
Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť (vrátane DPH): 33 184 470,48 €
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13. marec 2012
Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy (ak sa súhlas v zmysle osobitného zákona vyžaduje): - nerelevantné, súhlas sa nevyžaduje
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy (ak je iný ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia registri): - nerelevantné, zmluva nadobúda účinnosť deň po dni zverejnenia
Dátum skončenia platnosti zmluvy (ak je uzatvorená na dobu určitú): Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

Základná zmluva a jednotlivé dodatky k nej
ikona pdf  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (.pdf, 520 kB)
ikona pdf  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (.pdf, 12,8 MB)
ikona pdf  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (.pdf, 1,2 MB)
ikona pdf  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (.pdf, 14,2 MB)
ikona pdf  Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (.pdf, 412 kB)

 

 

Realizačná zmluva
 
ikona pdf  Realizačná zmluva (.pdf, 724 kB)
ikona pdf  Rámcová dohoda (.pdf, 2 587 kB)